Sidste Nyt

Trafikanalyse

Kommentarer til trafikmodel for Grundet, Vejle Kommune og Rambøll – 4.6.2019 Birger Kristoffersen og Henrik Stjernholm 1.8.2019, rev. 9.8.2019

 

 

Trafikanalyse på Grundet - Vejle Kommune og Rambøll – 4.6.2019 Grundet Lokalråds bemærkninger til trafikanalysen

1.2 Trafikmodellen er kalibreret med år 2017 som basisår efter en gravitationsmodel, der kombinerer forholdet mellem afstand og tid mellem de enkelte zonerelationer. HVAD BETYDER DET?

390 trafiktællinger i perioden 2013-17, der er fremskrevet med 1,5 % om året.

 

2.1.2 For at sikre robusthed i modelberegninger er der indregnet et større antal boliger i området end for forventet på baggrund af eksisterende plangrundlag. HVAD BETYDER DET?

 

2.3 I alle scenarier er der medregnet følgende ændringer.

 • Bussluse på Grundet Ringvej/Kløvermarken
 • Afsætningsplads til Lukas Skolen på Moldevej - HVAD BETYDER DET?
 • Trafiksanering af Grundet Sivevej – HVAD BETYDER DET?
 • Moldevej saneres tilsvarende Finlandsvej

 

Spørgsmål:

 1. Kan det aflæses af modellen, hvor meget trafik der alene kommer fra Grundet Skovby?
 2. Indeholder modellen trafik fra alle de områder der udbygges i en samlet model ? Dvs. alle boliger fra Store og Lille Grundet og Grundet Skovby?
 3. Er de 115 eksisterende boliger ved Store Grundet med i de 600 boliger, der indgår i beregningen, eller er de ud over?
 4. Har Vejle Kommune eller projektudvikler aftale om, at Store Grundet Alle kan bruges til trafik fra Grundet Skovby?
  1. Vil det blive styret i den eller de lokalplaner, der skal laves for Grundet Skovby, at der max. må opføres 600 boliger, dvs. så det fastlægges formål og i bestemmelserne og ikke kun i en redegørelsen ?
  2. Hvordan er trafikken fordelt på skoler og institutioner på Grundet Bygade og ved Nørremarkscentret, til NOVA Skolen og til Lukasskolen. Hvor meget trafik er der regnet med til de offentlige og private skoler og institutioner.
  3. Hvor meget trafik er der regnet med til Nørremarkscentret?
  4. Hvor meget trafik fra Grundet Skovby, der IKKE har ærinde på Grundet ledes gennem Grundet i de forskellige scenarier, dvs. trafik der skal til Vejle Midtby eller andre områder.
  5. Scenarie A: Hvilken trafik kommer forbi busslusen på Grundet Tværvej ud over busser. Der er en stigning på Grundet Tværvej på 300 biler?
  6. Scenarie A: Bliver der også en form for sluse til en evt. institution, så kørsel fra Grundet Skovby ikke har adgang til Grundet Tværvej?
  7. Indgår de evt. kommende boliger som følge af ”Ghettoplanen” i trafikmodellen.
   1. Hvis Grundet Tværvej bliver åben gennemgående trafik, synes analysen ikke at tage højde for den naturlige følgetrafik der vil komme på Sivevejen som følge af skolerne, hallen og indkøb. Hvis f.eks. børn hentes fra skole, daginstitution eller sættes af ved en sportsaktivitet, vil indkøb etc. være ligge i naturlig forlængelse. Det vil øge trafikmængden på Sivevejen og tilknyttede veje.
   2. Området beskrives konsekvent som et boligområde. Men der er både skoler, daginstitutioner og hallen, som skaber meget trafik. Er der taget højde for dette i analyserne.
   3. Flere spørgsmål ??

 

 

 
   

 

 

Vej

Nuværende trafik pr. døgn 2019

Scenarie A Stigning i trafik

 1. Bussluse på Moldevej
 2. Bussluse på Grundet Tværvej

Scenarie B Stigning i trafik

 1. Bussluse på Moldevej
 2. Ingen bussluse på Grundet Tværvej

Scenarie C Stigning i trafik

 1. Ingen bussluser på Moldevej
 2. Ingen bussluse på Grundet Tværvej

Scenarie D Stigning i trafik

1. Store Grundet Alle lukket ud mod Viborgvej

Scenarie E Stigning i trafik

1.      Bussluse på Store Grundet Alle/Grundet Tværvej

Scenarie F Stigning i trafik

1.      Indkørsel forbudt fra nord (mod syd) på Moldevej

Grundet Tværvej (Korntoften)

Ca. 50 boliger

300

300

450

Kan det være rigtigt

1000

2150

300

750

Grundet Tværvej (Kløvertoften)

79 boliger

800

300

450

Kan det være

rigtigt

1000

2150

300

750

Grundet Bygade

nord for Moldevej

1100 / 1450

350

450

1200

1550

500

900

Grundet Bygade syd for Moldevej

til Grundet Sivevej

1200 / 1450

750 / 1050

750/ 1050

600 / 1200

600 / 1200

650 / 1200

750 / 1250

Moldevej til

Viborgvej

1550

1250 / 1450

1350 / 1550

1100 / 2550

1400 / 2900

1050 / 1900

1300 / 2050

Moldevej ved

Østerbo

200 / 900

0

0

1800 / 2100

1600 / 2150

1200 / 1500

1060 /1200

Grundet Sivevej

1600

300

250

-150

-150

-150

50

Grundet Ringvej

øst for Grundet Tværvej

1800

650

650

500

1250

600

550

Grundet Ringvej vest for Grundet

Tværvej

1000

400

400

400

400

400

400

St. Grundet Allé

400

1700

1550

1050

400

1700

1650

Viborgvej nord for

Grundet Ringvej

4000

3750

3500

3100

2050

3750

2400

Viborgvej syd for

Grundet Ringvej

7150

3250

3200

2700

2350

3300

3250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbydelse til Sankt Hans Aften

23 juni 2019

 

PROGRAM:

 

16.00           Opsætning af grill ved den "gamle" legeplads. Vi disponerer over et par stykker, men kom gerne med en ekstra.

 

16.30           Konkurrencer og selskabslege for børn og voksne. Der vil være præmier til vinderne.

 

17.30           Snobrød og skumfiduser. Engangsgrills vil stå klar til børnene til snobrød og skumfiduser.

 

18.00           Spisning

 

20.30          Bålet tændes

 

 

VI SØRGER FOR:

Grillkul, snobrødsdej, skumfiduser, sange, telt, borde og stole til 30 personer (først til mølle).

 

MEDBRING SELV:

Mad og drikke, pind til snobrød og skumfiduser, ekstra borde og stole og jeres gode humør.

 

Det vil være en stor hjælp for os, hvis nogle vil melde sig til at hjælpe med opsætning samt oprydning af arrangementet. Der vil blive inviteret til middag og hygge hos et af bestyrelsesmedlemmerne efterfølgende for hjælperne.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TILMELDING

Antal voksne:          , Antal børn:           , Husnr,.:                      , Vil gerne hjælpe til:                                 .

 

 

Afleveres til Anne Weien, Ringdams Kobbel 70, Tel.: 30117676

S.U. 17. juni 2019

 

 


 


 

Ændring af kontingent opkrævning fra 2019

Fra 2019 sker der en lille ændring vedr. opkrævning fra grundejerforeningen og antenneforeningen

På nuværende opkræver antenneforeningen grundejerforeningens udgifter på drift og vedligeholdelse

Kabelnettet/forstærker m.m. i vor foreningsområde.

De grundejer der modtager tv/internet betaler et medlemskontingent på kr. 350,- til antenneforeningen

Indeholder medlemskontingent på kr. 150,- og vedligeholdelse kr. 200,-

De grundejer der ikke modtager tv/internet betaler kr. 220,-

Vedligeholdelsesudgiften på kr. 200,- tillægges kontingent fra grundejerforeningen fremover

Til antenneforeningen medlemmer opkræves medlemskontingent på kr. 150,- + programafgifter fra antenneforeningen

Ikke medlemmer af antenneforeningen slipper så for at modtage opkrævning fra antenneforeningen og sparer kr.  20,-

 

Grundet lokalråd

Nyt lokalråd i Grundet-området

 Den 14. august var der konstituerende møde i det nye lokalråd for Grundet-området i det nordlige Vejle. Lokalrådet dækker området nord for Vejle Sygehus og syd for Store Grundet, mellem Grundet Skov og Nørremarken. Rådet består af repræsentanter fra 7 af de 9 grundejerforeninger i området.

 Grundet Lokalråd er dels opstået med baggrund i Vejle Kommunes bestræbelser for at styrke nærdemokratiet gennem oprettelse af lokalråd og dels, helt aktuelt, på baggrund af et stort engagement i området omkring høringsfasen her i foråret for en større lokalplan (Nr. 1207) omhandlende udbygningen af Grundet-området. Mere end 600 beboere i området skrev under på en fælles indsigelse mod lokalplanforslaget. I den forbindelse blev der knyttet en række kontakter mellem grundejerforeningerne i området og der opstod et ønske om at dette samarbejde skulle fortsætte gennem etableringen af et lokalråd.

 ”Jeg ser lokalrådet som et godt redskab til at binde beboerne i området sammen og give bedre muligheder for at deltage aktivt i områdets udvikling. Lokalrådet har indgået en samarbejdsaftale med Vejle Kommune, som gør lokalrådet til en direkte dialogpartner med kommunen, uden at dette tager noget fra grundejerforeningerne. Grundet-området er stadig under udbygning og der er derfor rige muligheder for at lokalrådet kan være med til at præge denne udvikling og igangsætte eller koordinere nye aktiviteter i området”, udtaler den nyvalgte lokalrådsformand Birger Lilja Kristoffersen fra Andelsboligforeningen Lille Grundet.

 

Grundet lokalråd består af:

Birger Lilja Kristoffersen (formand) Andelsboligforeningen Lille Grundet.

Henrik Stjernholm (næstformand) Kløvertoftens Grundejerforening

Freddy Chr. Olesen (kasserer) Skovbyens Grundejerforening

Birgit Pedersen (sekretær) Korntoftens Grundejerforening

Kenneth Korshøj, Grundejerforening for Grantoften, Lærketoften og Fyrretoften i Vejle

Erik W Nielsen. Grundejerforeningen for landsbyerne Store Grundet

Inger Andersen Skovbyens Grundejerforening for storparceller

 

Mere information på www.grundet-lokalraad.dk eller hos formanden@grundet-lokalraad.dk

 

 

Med venlig hilsen

Birger Lilja Kristoffersen

Tlf: 21 97 97 52

 

Sidste nyt fra foreningen 

 


 

Indsigelser mod nyt lokalplanforslag

Kære beboere & naboer på Lille Grundet og Store Grundet Indsigelse til lokalplansforslag nr. 1207

Inden for kort tid skal Vejle Byråd endelig vedtage Lokalplan 1207 og Kommuneplantillæg nr. 14 (igen), og dermed fastlægge mulighederne for udnyttelse af det sidste område mellem Store Grundet og Lille Grundet. 

Ny behandling af lokalplanforslag

Vores første indsigelse(689 underskrifter), har givet resultat med nogle forbedringer, som nu delvis er indarbejdet i det reviderede forslag. Der udestår dog forsat nogle vigtige punkter, som vi syntes er værd at kæmpe yderligere for.

Til information er resultatet af underskriftindsamlingen i alt 415 husstande og 809 underskrifter, hvilket er super flotJ. Ved sidste indsigelse modtog vi 399 husstande og 689 underskrifter.

Har fået opdateret akter, og Vejle Kommune har oplyst at:

Tidsplanen for endelig vedtagelse, som den ser ud pt. er:

TU den: 2.10.2018

ØU den: 22.10.2018

BY den: 31.10.2018