Generalforsamling

Til beboerne Ringdams Kobbel

        

                                         Indkaldelse til generalforsamling

for Skovbyens Grundejerforening

 

   den 23 febr. 2010 kl. 19.00 i Kobbel Husenes fælleshus

 

             Dagsorden :

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab for Skovbyens Grundejerforening

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

6. Valg af formand. (på valg lige år)  Knud Åge Bærenholt (modtager genvalg)   

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)

     a.  Valg af kasserer: (på valg ulige år)      

     b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (på valg lige år) Niels Ejner Gammelgaard (modtager genvalg)

                       2 bestyrelsesmedlemmer: (på valg ulige år)                               

    c.  Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter: ( på valg hvert år)

                            Charlotte Lindebjerg (modtager ikke genvalg)

                            Pia Hamborg             (modtager ikke genvalg)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     a. valg af revisor (på valg lige år) Ove Johansen (modtager genvalg)

     b. valg af revisorsuppleant ( på valg ulige år)  

9. Eventuelt.

                                             

Forslag skal være indsendt (gerne på mail) senest 14 dage før generalforsamlingen (kan ses på            hjemmesiden en uge før generalforsamlingen)

 

         Fællesspisning:

Som sidste år vil foreningen være vært 18.00-18.45 med pizza og øl/vand til alle i husstanden i medlemsforeningen (børn og voksne). Når generalforsamlingen så starter, ser vi da gerne at mindst en fra husstanden bliver. Hvis I/du ønsker at deltage i fællesspisningen, bedes du tilmelde dig senest 21.02.2010 du kan benytte postkassen på hjemmesiden eller ringe til  Freddy Chr. Olesen  7735 4200 med angivelse om hvor mange voksne og børn I/du kommer

 

 

 Formand

Knud Åge Bærenholt

Ringdams Kobbel 18  7100 Vejle

' 7582 4824

 e-mail   stunt@grundet.dk

 

Referat
Referat fra generalforsamling

i

Skovbyens Grundejerforening

 

  den 23. februar 2010 kl. 19.00 i Kobbelhusenes Fælleshus

  

 

Formand Knud Aage (nr. 18) bød velkommen til de 7 husstande heraf 4 fra bestyrelsen, der var mødt op.

 

Ad 1)

Egon (nr. 72) blev valgt til dirigent.

 

Niels Ejnar (nr. 36) blev valgt som referent.

 

Ad 2)

Formand Knud Aage (nr. 18) fremlagde beretningen.

Årsberetning fra bestyrelsen af Skovbyens grundejerforening

 

Atter et år er gået 2009 – hvad fik vi egentlig året til at gå med?

 

 • 6 bestyrelsesmøder og en generalforsamling
 • En oprydningsdag, med forberedelse af handsker, sække og bespisning
 • Nedrivning af kant af første legeplads/sandkasse
 • Kontakt til fjernelse af jord, så legepladsen kunne sænkes
 • Kontakt til påfyldning af sand
 • Opførelse af legepladsen
 • Kontakter til kommunen for godkendelse af legepladsen
 • Graffiti problemer mellem naboer som skulle udredes
 • Køb af ekstra skraldespande
 • En indvielse af legepladsen – succesfyldt med hygge og 20-25 deltager i alle aldre. Vi håber den vil blive brugt og samtidigt også passet godt på. Den har været længe undervejs og diskussionerne har gået højt - men det lykkedes til sidst. Ved legepladsen er der ligeledes etableret nogle borde, således at familierne kan nyde en frokost i det grønne eller blot tage et hvil, når det er tiltrængt – måske efter en fodboldkamp eller rundboldkamp, som vi kan se er de primære aktiviteter.
 • Ændringer i Konti og betingelser i banken
 • En Sct. Hans – uden pølser, men der var rigtig mange
 • De store sten skulle flyttes tilbage
 • Brev forfattes og bringes ud til Stentoftens beboere, da en husstand brugte vores skovbælte som losseplads
 • Antenneforeningsarbejdet - signalet og mulighederne er blevet større
 • Vedligehold af hjemmeside
 • Udsendelse af info-breve
 • Kontakt til Kommunen vedr. ikke opfyldelse af skøde og vejvedligehold (ca. 20 heftige mails)
 • Besigtigelse af vejen med kommunen – vi fik utvetydigt ret og ligger i forhandling om at få udbetalt et beløb, så vi så selv fremover bestille asfaltvirksomhed.
 • Indgåelse af aftale om at få sprøjtet hustagene – 20 husstande er med i ordningen, så vi skal kun give 625,- i stedet for 750,-
 • Deltagelse i møde vedr. byen i balance
 • Kontakt og besvarelser til medbeboerne på vejen
 • Aftale om sne rydning
 • Kontakt til Kommunen vedr. ikke tømning af skraldespandene
 • Reservation af Kobbelhusene til generalforsamlingen
 • Indkøb til generalforsamlingen
 • Trykning og gennemgang af invitation, budgetter, regnskab og status over året der gik
 • Drøftelser om beplantning af volden og udtynding af skovbæltet
 • Aftale om påfyldning/reetablering af huller i plænen. Vi har valgt at bevare det grønne område, som det er anlagt og dermed sikre mindst mulig vedligeholdelse for os alle. Vi synes, at vi har et dejligt område og at det lever op til de forventninger, som husejerne har og krav der stilles.
 • Kontakt til Storparcellerne (pt. 9)
 • Kontrol og gennemgang af aktionslisten
 • Snak om at flytte træer på græs arealet
 • Indhentning af 3 tilbud vedr. vedligehold af grønne områder. Valget faldt igen på en eksisterende leverandør (Freddy) af disse ydelser – grundet gode erfaringer, god vedligeholdelse af kontraktlige forpligtelser og prisen.
 • Vi har drøftet, om vi skal betale mere til vejfonden – og vil efterfølgende have det på som debat.

Jeg vil sluttelig takke min bestyrelseskollegaer for det store stykke arbejde I gør i frivillighedens navn – I er med til at gøre en forskel her på Ringdams Kobbel, så det er et dejligt sted at bo og leve – trods de mange beboers forskellige krav og forventninger.

Jeg vil takke jer fremmødte for at vise arbejdet respekt og forventer en hyggelig og konstruktiv snak om de muligheder vi står i og inspiration til det fortsatte arbejde.

Tak

/Knud Aage Stunt Bærenholdt 

Formand for grundejerne

 

Beretning godkendt.

 

Ad 3)

Kasserer Freddy (nr. 30) fremlagde regnskabet for 2009. Øgede udgifter til ny hjemmeside, snerydning, anlæggelse/forsikring af legeplads. Renteindtægter er faldet p.g.a. generel lavere renter og ændrede kontoforhold (sikre at midlerne er dækket af indskydergarantifonden).

Indestående på anlægskonto er p.t. ikke øremærket til bestemte formål.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 4)

Ingen indkomne forslag.   

 

Ad 5)

Kasserer Freddy fremlagde forslag til budget for 2010 med et driftsmæssigt underskud på ca. 5.000 kr. Dette skal ses sammen med, at vi i tidligere år har haft driftsmæssige overskud primært p.g.a., at budgetlagte beløb til snerydning ikke har været brugt.

 

Per (nr. 28) spurgte til, hvorvidt vi ikke skulle spare de 3.000 kr. til medlemsaktiviteter og i stedet anvende beløbet til snerydning, da budgettet d.d. næsten er anvendt.

Det blev besluttet, at budgettet til snerydning bliver øget med 5.000 kr. til 10.000 kr. med et heraf øget underskud til ca. 10.000 kr. Budgettet til medlemsaktiviteter blev fastholdt.

 

Knud Aage oplyste om, at vi må forvente en udgift til nyt asfalt-slidslag gældende ½ af stamvejen og de 5 stikveje i størrelsesorden ca. 500.000 kr. og ville i den forbindelse høre medlemmernes holdninger til størrelsen af vejopsparingen, p.t. 250 kr. pr. husstand, dvs. en samlet årlig opsparing på 9.750 kr.

 

En vej-ekspert anslår levetiden på en ny anlagt villavej til ca. 20-25 år, som betinger en årlig opsparing på 20-25.000 kr. Denne oplysning overbeviste generalforsamlingen om, at kontingentet bør sættes op og når vi nu ville øge kontingentet, blev det foreslået en yderligere kontingentstigning til delvis dækning af af det driftsmæssige underskud.

 

Hvorvidt det årlige kontingent skulle stige allerede i 2010, blev derfor sendt til afstemning:

 

1)Uændret kontingent

2)+100 kr. pr. medlem i alt 3.900 kr. til yderligere vejopsparing

3)+200 kr. pr. medlem i alt 7.800 kr. (vejopsparing 100 kr. + delvis dækning af budgetunderskud 100 kr.) blev enstemmigt vedtaget.

 

Med ovennævnte ændringer blev budgettet godkendt.

 

Ad 6)

Knud Aage Bærenholdt blev genvalgt som formand.

 

Ad 7)

Niels Ejnar Gammelgaard blev genvalgt.

 

Knud Aage orienterede om, at Bjarne, der først er på valg i 2011 p.g.a. arbejdspres gerne vil træde ud af bestyrelsen allerede nu, hvorfor en suppleant må forvente at indtræde i bestyrelsen med det samme.

Lotte (nr. 40) blev valgt som 1. suppleant og træder derfor ind i bestyrelsen og er på valg igen i 2011.

Per (nr. 28) blev valgt som 2. suppleant.

 

 

 

 

 

Ad 8)

Ove Johansen blev genvalgt.

 

Ad 9)

Ingen bemærkninger

 

 

 

________________________             ____________________

Dirigent                                                Formand

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE