2011 Generalforsamling

                                         Indkaldelse til generalforsamling

for Skovbyens Grundejerforening

 

  den 24 feb. 2011 kl. 19.00  i Kobbel Husenes fælleshus

 

         Dagsorden :

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab for Skovbyens Grundejerforening

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

6. Valg af formand. (på valg lige år)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)

     a.  Valg af kasserer: (på valg ulige år)     Freddy Chr. Olesen  (modtager genvalg)

     b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (på valg lige år)

                      2 bestyrelsesmedlemmer (på valg ulige år)

                               Lotte Andersen            (modtager genvalg)

                               Trine Buus Berkhout  ( modtager ikke genvalg)

    c.  Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter ( på valg hvert år)

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     a. valg af revisor (på valg lige år)

     b. valg af revisorsuppleant ( på valg ulige år)   Bjarne Johansen

9. Eventuelt.

                                             

Forslag skal være indsendt (gerne på mail) senest 14 dage før generalforsamlingen (kan ses påhjemmesiden en uge før generalforsamlingen)

        

Fællesspisning: foreningen vil være vært kl. 18.30-19.00 med pizza og øl/vand til alle i husstanden i medlemsforeningen (børn og voksne). Når generalforsamlingen så starter, ser vi da gerne at mindst en fra husstanden bliver. Hvis I/du ønsker at deltage i fællesspisningen, bedes du tilmelde dig senest 21 feb. du kan benytte postkassen på hjemmesiden eller ringe til  Freddy Chr. Olesen  7735 4200 med angivelse om hvor mange voksne og børn I/du kommer

Overskrift 1

Referat fra generalforsamling

i

Skovbyens Grundejerforening

 

  den 24. februar 2011 kl. 19.00 i Kobbelhusenes Fælleshus

  

Dagsorden :

 

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning om det forløbne år  

3.      Aflæggelse af regnskab for Skovbyens Grundejerforening

4.      Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne         

5.      Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag og eventuelt indskud

6.      Valg af formand (på valg i lige år)                     

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)

a.       Valg af kasserer (på valg i ulige år):

                                                                                                                                            i.      Freddy Chr. Olesen (modtager genvalg)

b.      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (på valg i ulige år):

                                                                                                                                            i.      Lotte Andersen (modtager genvalg)

                                                                                                                                          ii.      Trine Buus Berkhout (modtager ikke genvalg)

Valg 1-2 bestyrelsessuppleanter (på valg hvert år):                                                                                  

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant

a.       Valg af revisorsuppleant (på valg i ulige år)

                                                                                                                                            i.      Bjarne Lindeberg (modtager genvalg)                                                    

9.      Eventuelt

 

 

Referat:

 

Formand Knud Aage (nr. 18) bød velkommen til de 6 husstande heraf 5 fra bestyrelsen, der var mødt op.

 

Ad 1)

Bjarne (nr. 50) blev valgt til dirigent.

 

Niels Ejnar (nr. 36) blev valgt som referent.

 

Ad 2)

Formand Knud Aage (nr. 18) fremlagde beretningen (vedlagt).

 

Beretning godkendt.

 

Ad 3)

Kasserer Freddy (nr. 30) fremlagde regnskabet for 2010. I det udsendte regnskab skal beløbene 2009 for anlægskonto og vejkonto byttes om.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 4)

Ingen indkomne forslag.   

 

Ad 5)

Kasserer Freddy fremlagde forslag til budget for 2010 ligesom budgetafvigelserne i 2010 blev gennemgået.

 

Der mangler i 2010 kontingentindtægter fra nr. 8 p.g.a. ejerskifte. Forsikringspræmie for 2010 under legeplads er betalt i 2009.

 

Med baggrund i at bestyrelsen bl.a. vurderer, at den gennemsnitlige årlige udgift til snerydning er minimum 10.000 kr., indstilles til en kontingentstigning på 100 kr. pr. medlem.

De budgetlagte renteindtægter skulle være sikre, idet bestyrelsen har bundet pengene til en fast rente i 2,5 år.

 

Budgettet blev godkendt.

 

Ad 6)

Formanden er på valg i lige år.

 

Ad 7)

Freddy Chr. Olesen blev genvalgt.

 

Lotte Andersen blev genvalgt.

 

Der blev ikke valgt et ny bestyrelsesmedlem som erstatning for Trine. Bestyrelsen fik derfor mandat til i 2011 at supplere bestyrelsen op med egnede kandidater, så den igen består af 5 personer. Dette gælder også, hvis en af de 4 nuværende bestyrelsesmedlemmer stopper.

 

Der blev heller ikke valgt suppleanter.

 

Ad 8)

Bjarne Lindeberg (forkert efternavn i indkaldelse) blev genvalgt.

 

Ad 9)

Knud Aage udbad sig en holdning til, om vi skal indlede retssag mod Kommunen omkring deres manglende vedligeholdelse af stamvejen. Holdningen var, at vi fortsat overvåger vejen, gør kommunen opmærksom på udviklingen for at have vores dokumentation i orden. Evt. retssag vurderes ved udløb af garanti i 2016.

 

Freddy orienterede om, at han i 2010 har slået/ordnet trekanten ved v/Bofællesskabet. Den fremtidige vedligeholdelse er adresseret Storparcellernes grundejerforening.

 

Freddy orienterede også om, at foreningen havde tilmeldt sig den årlige oprydningsdag den 2/4-2011.

 

Trine takkede for sin tid i bestyrelsen – den har været lærerig.

 

Bestyrelsen fik følgende tanker med hjem i relation til at højne fællesskabet og kvalificere flere til at tage aktiv del i foreningens virke herunder bestyrelsesarbejde:

 

·         Årlig vejfest for alle 5 veje

·         Rykke starttidspunktet for Sct. Hans fest

·         Ølsmagning

·         Stemme dørklokker

·         Gøre dagsorden mere spændende/provokerende

·         Et bestyrelsesmedlem pr. stikvej

·         Gøre opmærksom på, at det godt kan lade sig gøre at deltage i generalforsamlingen uden at blive valgt ind i bestyrelsen.

 

 

 

________________________             ____________________

Dirigent                                                Formand

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE