Generalforsamling 2013

 18-01-2013

Til beboerne Ringdams Kobbel

        

                                      Indkaldelse til generalforsamling

for Skovbyens Grundejerforening

 

  den 25 feb. 2013 kl. 19.00  Ringdams Kobbel 18

 

        Dagsorden :

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab for Skovbyens Grundejerforening

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

6. Valg af formand. (på valg lige år)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)

     a.  Valg af kasserer:                          (på valg ulige år)     Freddy Chr. Olesen  (modtager genvalg)

     b.  Valg af    1 bestyrelsesmedlem        (på valg lige år)

                       2 bestyrelsesmedlemmer  (på valg ulige år)    Lotte Andersen        

                                                                                                xx

    c.  Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter ( på valg hvert år)

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     a. valg af revisor (på valg lige år)

     b. valg af revisorsuppleant ( på valg ulige år)   Bjarne Johansen

 

9. Eventuelt.

                                             

Forslag skal være indsendt (gerne på mail) senest 14 dage før generalforsamlingen (kan ses på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen)

        

Fællesspisning: foreningen vil være vært kl. 18.30-19.00 med pizza og øl/vand til alle i husstanden i medlemsforeningen (børn og voksne). Når generalforsamlingen så starter, ser vi da gerne at mindst en fra husstanden bliver. Hvis I/du ønsker at deltage i fællesspisningen, bedes du tilmelde dig senest 22 feb. du kan benytte postkassen på hjemmesiden eller ringe til  Freddy Chr. Olesen  7735 4200 med angivelse om hvor mange voksne og børn I/du kommer

 

         Formand

        Knud Aage Bærenholdt

        Ringdams Kobbel 18  7100 Vejle

       ' 7582 4824

e-mail   stunt@grundet.dk

 

  

Forslag

                    Vejle 17-01-2013

 

Forslag til budgetbehandling

 

 I henhold til vedtægterne §17 stk. 5 foreslår jeg herved at de øvrige bestyrelsesmedlemmer i lighed med formand og kasser får udbetalt

bestyrelseshonorar.

Det foreslås at øvrige bestyrelsesmedlemmer får udbetalt kr. 500,-

 pr. år

 

Formand

Knud Aage Bærenholdt

 

Referat Generalforsamling  Skovbyens Grundejerforening den 25.02.13.

 

 

Pkt. 1  Egon Hvergel valgt som dirigent

 

Pkt. 2 bestyrelsens beretning,, der har været enkelte sager  omkring renholdelse  og vedligeholdelse af det grønne område, der henstilles til at det grønne areal og skovbæltet ikke anvendes til losseplads.

Det præciseres at hunde skal holdes i snor ved færdsel i de grønne områder, samt  efterladenskaber  fjernes og medtages, der står skraldespande i området til det samme formål.Vi har jo et rigt dyreliv med fasaner, harer, rådyr og masser af fugle, de bliver meget skræmt af hunde, der ikke føres i snor.

 Der drøftes stadigvæk med kommunen omkring revner i asfalten og bestyrelsen arbejder på at få kommunen til at leve op til det de har lovet os frem til 2016. Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at tage nødvendige midler i brug i denne sag.

Der har været holdt møde omkring solceller, har resulteret i at 3 ønsker dette.

Sct. Hans vil fremover blive afholdt, hvis der er opbakning.

Efter  debat blev beretningen taget til efterretning.

 

Pkt. 3 Regnskab godkendt. Regninger, fra Freddy, på arbejde i området, skal faktura attesteres af bestyrelsesmedlem inden udbetaling, jf. tidligere drøftelse. Dette alene p.g.a. Freddy’s dobbeltrolle.

 

Pkt. 4 der er indkommet forslag om udtynding i skovbælter, bestående af nedklipning af  hæk og roser, bestyrelsen er i gang med indhentning af tilbud, forventes i indeværende uge, om muligt skal det allerede igangsættes i denne vinter.

 

Pkt. 5 Budgetbehandling gennemgået og accepteret, fremover får menige bestyrelsesmedlemmer et årligt honorar på 500 kr.

 

Pkt. 6  valg af formand er først 2014.

 

Pkt. 7 Genvalg af kasserer Freddy og bestyrelsesmedlem Lotte, der blev ikke valgt suppleanter på grund af det lille fremmøde på 2 medlemmer.

 

Pkt.8  Valg af revisor først 2014, revisorsuppleant blev Egon Hvergel.

 

Pkt. 9 eventuelt intet yderligere at bemærke, mødet afsluttet kl. 20.30.

 

Referent Ove Johansen.

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE