Søg & linkside

Grundet Antenneforenings hjemmeside

Grundet Antenneforening ejes og drives i fællesskab af nedenstående grundejerforeninger

               Lille Grundet Grundejerforening

              Skovbyens Grundejerforening for storparceller

              Skovbyens Grundejerforening

              Kløvertoftens Grundejerforening

              Korntoftens Grundejerforening

              Grundejerforeningen Landsbyerne Store Grundet

              Grundejerforeningen GLF Vejle

              Andelsboligforeningen Lille Grundet

              Kløvermarkens Grundejerforening

              Bebyggelsen Store Grundet Alle 63-69

 Kobbelvænget og det nye lokalplansområde vil ikke blive tilsluttet vort forsyningsnet og får derved ikke adgang til vor lave forsynings pris

 Beboerforeningen Kobbel Husene

Hvem er vi

Kobbelhusene er en bebyggelse med adresse på Ringdams kobbel nr. 1 - 155 beliggende på en bakketop ved Grundet Bygade. Der er delvis udsigt over Vejle by.

Bebyggelsen:  
Bebyggelsen er opført af PBU-bolig A/S, som er et ejendomsselskab stiftet af pensionskassen for børne- og ungdomspædagoer.
Bebyggelsen består af 13 boligblokke i 1 - 2 etage med i alt 77 boliger.

Hertil kommer et fællehus med fælles vaskeri, fælleslokale samt køkken og toiletter. Viceværtens kontor er også i fælleshuset.
På bakketoppen umiddelbart over fælleshuset er opført et lille the-hus til fri afbenyttelse samt en legeplads.
Der er desuden anlagt legepladser i 3 af gårdene, samt en boldbane på græsplænen ved fælleshuset.
de 13 boligblokke er placeret omkring 5 gårde med græsplæner, p-pladser, cykelskure og affaldsrum.
Til hver bolig er desuden et lille skur til rådighed.
Boligerne er opført I traditionelle materialer som blank murværk i gule sten, tage i gul tegl og malede træværk i 3 farver.
Døre og vinduer er udført i træ malet i de tre samme farver.
Kobbelhusene er opført i 1991. den vestlige del af bebyggelsen var klar til indflytning den 1. juni 1991 og den østlige del var klar til indflytning den 1. oktober 1991.
I efteråret 1991 blev græsplænerne, terasser og øvrige udendørs anlæg færdig.
I efteråret 1991 blev der på beboernes og PBU`s initiativ stiftet en beboerforening, og navnet på foreningen blev "Kobbelhusene´s beboerforening"
Beboerforeningens første opgave blev at medvirke ved udformningen af legepladser.
Der blev i foråret 1992 på beboernes initiativ og regning opsat læhegn i træ ved de fleste terrasser.

Bofællesskabet Lille Grundets hjemmeside

Om bofællesskabet

Lille Grundet er et bofællesskab i Vejle. Vi bor 46 mennesker i 20 andelsboliger.

"Husene er mellem 65 og 149 m2 i 1½-3 etager"

Husene er mellem 65 og 149 m2 i 1½-3 etager. Aldersfordelingen er fra småbørn til pensionister langt inde i den tredje alder. Vi har et stort fælleshus hvor vi laver mad og spiser sammen fire dage om ugen. De praktiske opgaver bliver udført løbende af forskellige arbejdsgrupper (køkkenhave, vicevært, bestyrelse osv.). Desuden har vi arbejdslørdag/søndag nogle gange om året. Vi snakker meget sammen "over hækken", men vi banker altid på inden vi går ind hos hinanden.

Grønt Forum er en parablyorganisation for foreninger og borgere i Vejle, der vil tage hensyn til miljøet

Hvordan kan du bruge og bidrage til Grønt Forum?

Grønt Forum giver sparring og udvikler projekter sammen med borgere, der engagerer sig i deres lokalsamfund omkring alle emner indenfor bæredygtighed og resilisens. F.eks.: affaldshåndtering, mobilitet, klimatilpasning, byggeri, sociale fællesskaber, natur i byen, naturpleje, mere liv i haven, vedvarende energi osv.

Grønt Forum bygger bro til relevante fagpersoner i Vejle Kommunes forvaltninger, hjælper med afholdelse af workshops og events, sparring til fondssøgning, med videre.

Information om PL

En kort beskrivelse af Parcelhusejernes Landsforening 

Parcelhusejernes Landsforening er den eneste forening af sin art i Danmark, der søger at varetage parcelhusejernes interesser.

Intet andet sted har den enkelte parcelhusejer eller grundejerforening samme mulighed for at styrke sine interesser eller hente hjælp, råd, vejledning og fordele som gennem Parcelhusejernes Landsforening.

Parcelhusejernes Landsforening er din garant for, at Folketinget, det offentlige eller stærke brancheorganisationer ikke trækker særinteresser ned over hovedet på parcelhusejerne, uden at det har været debatteret.

Ifølge vedtægterne er landsforeningens formål, uafhængig af partipolitik, overfor offentligheden, regeringen og Folketinget:

 • at varetage de fælles interesser, der knytter sig til ejerforholdet vedrørende parcelhuse
 • at virke for bortfald af enhver form for særbeskatning af boligen
 • at virke for bevarelsen af den private ejendomsret til fast ejendom
 • at samarbejde med de øvrige grundejerorganisationer gennem disse organisationers koordinerede forsamlinger

Lokalrådets opgaver

Det er lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser, som dialogpartner mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne i området, samt at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

 Lokalrådet skal fremme udvikling af området, så der opnås en god balance mellem boliger, skole/institutioner og rekreative arealer og andre faciliteter der kan understøtte lokalområdet. 

Lokalrådet har til formål at tage ønsker og problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere eller foreninger i området. 

Lokalrådet skal forsøge at samle området, for derved at skabe muligheder for forskellige fælles arrangementer til glæde for områdets beboere

Lokalrådet indgår samarbejdsaftale med Vejle kommune og har pligt til at overholde de i samarbejdsaftalen gensidige bestemmelser/opgaver for at være berettiget til at modtage kommunalt tilskud.

Om Nabohjælp

Når vi skal bo trygt, er naboerne helt afgørende for de fleste af os. Derfor er Nabohjælp noget af det, som Bo trygt anbefaler.

Det skader heller ikke, at Nabohjælp er den mest veldokumenterede forebyggelse af indbrud, for det er præcis det, både Nabohjælp og Bo trygt vil: forebygge indbrud og give nabohjælperne følelsen af kontrol, så utrygheden for indbrud ikke får plads i hverdagen. 

Al viden samlet ét sted

I Nabohjælp vil vi gerne være med til at samle alle de bedste råd, når det handler om at bo trygt uden indbrud. Derfor er nabohjaelp.dk flyttet sammen med botrygt.dk, og du kan få al den gode viden, der er om indbrudsforebyggelse ét og samme sted.

Hvem står bag?

Bo trygt! er en kampagne skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

 

Her finder du orienteringer til beboere i området. Væsentlige rundskrivelser, som f.eks. indkaldelse til generalforsamling, vil udover at blive lagt ud her, også fortsat uddeles på papir.

Velkommen til grundejerforeningen GLF-Vejle.

Grundejerforeningen dækker Grantoften, Lærketoften og Fyrretoften i Vejle. Her kan du holde dig opdateret ift. seneste nyt, læse referater og finde kontaktinformation til bestyrelsens medlemmer.

Giv et praj

Giv os et praj, hvis du er stødt på et hul i vejen, et skævt skilt eller et væltet træ. Vi sætter stor pris på din hjælp med at holde både by og land i ordentlig stand.

Du skal

 1. Oplyse hvor problemet er
 2. Beskrive problemet
 3. Vedhæfte et billede af problemet (hvis du har et)
 4. Oplyse e-mail og telefonnummer

Sådan gør du

 1. Skriv en adresse eller sæt en prik på kortet
 2. Klik på 'Godkend placering'
 3. Vælg en kategori, element og emne
 4. Vedhæft billede og skriv lidt mere om problemet
 5. Skriv navn, e-mail og telefonnummer
 6. Send dit praj og følg hvordan det går